Sprawdzimy auto i numer VIN

Masz pytania? Zadzwoń:

Telefon do nas - 533 533 533

533 533 333

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług W Ramach Serwisu Internetowego

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z serwisu

internetowego znajdującego się pod adresem URL http://autolupa24.pl, zwanego dalej

„Serwisem”.

2. Serwis prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z

siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402,

posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach Startupu autolupa24.pl prowadzonego przez

Adama Fica w ramach Programu AIP, zwaną dalej „Administratorem” lub „Usługodawcą”.

3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy: autolupa24.pl e-mail –

autolupa24@gmail.com , telefon 533 533 333 .adres korespondencyjny – ul. Armii

Krajowej 6/19 , 30-150 Kraków ,

4. Do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są

jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne

oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.

5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego

Regulaminem.

6. Dokonywanie zamówień w Serwisie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego

konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych na Serwisie

1. Za pośrednictwem Serwisu oferowane są na odległość za pomocą sieci Internet usługi

polegające na:

a) Pakiet podstawowy – poszukiwaniu informacji – m.in. o samochodzie i sprzedawcy.

Wynikiem poszukiwań jest subiektywna opinia o samochodzie, zawierająca w

szczególności informacje weryfikujące stan faktyczny samochodu w stosunku do

informacji udostępnionych przez sprzedającego jak również informacje o opcjach

wyposażenia pojazdu, znanych przeglądach, przebiegach, danych producenta,

historiach sprawdzeń VIN, obecności w wybranych bazach pojazdów skradzionych

lub informacja o niedostępności danych na ten temat;

b) Pakiet standardowy lub pakiet premium – oględziny samochodów – usługodawca

oferuje sporządzenie raportu o stanie danego samochodu (sprawdzenie auta na

zamówienie), zawierającego informacje: z kontroli zewnętrznej karoserii pojazdu,

kontroli wnętrza pojazdu, kontroli komory silnika i bagażnika, jazdy testowej,

fotogalerii kontrolowanych elementów pojazd, które w subiektywnej ocenie były

istotne;

2. Szczegółowy zakres każdej z powyższych Usług wraz z cennikiem ich dotyczących,

określony jest w materiałach zamieszczonych na Serwisie.

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym

oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego

Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory

Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.

St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.

3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Adamowi Fic dane

kontaktowe: autolupa24@gmail.com .Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez

Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień

niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

b) wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy świadczenia usług,

c) zaksięgowania zawartej umowy w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres

wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym

systemie księgowym dla zapewnienia historii umów zawieranych przez Serwis,

d) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów,

e) przekazania danych swoim podwykonawcom.

4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być

również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności

w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji

marketingowych związanych ze Serwisem.

5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w

procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji

handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na

który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich

informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Serwisie

lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

6. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do

ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

7. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych,

jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług

określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy

Serwisem a Klientem.

8. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy

stopień bezpieczeństwa.

9. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu

Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu

jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje

informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki

serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język

przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość

naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu

trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient

może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie

zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani

jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce

Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

10. Serwis informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za

pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę

Klientów na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z

ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet

pomiędzy Serwisem a Klientem.

11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis

drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie usług.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy świadczenia usług

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zamówienia.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz

Klienta, stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania

techniczne:

a) aktywne łącze internetowe,

b) dostęp do konta poczty e-mail,

c) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej

umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

1. Informacje podane na stronach internetowych Serwisu, w tym informacje o oferowanych

usługach, a w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące

informacje:

a. dokładny opisu danej usługi i jej przeznaczenie bądź zastosowanie;

b. łączną cenę zamówionych usług wraz z podatkami,

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

e. dotyczące braku prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, w okolicznościach wykonania

całości usługi za zgodą konsumenta w okresie przed upływem terminu prawa do odstąpienia

(gdy wybrany przez konsumenta termin wykonania usługi przypada w danym okresie).

3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Serwisie

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Serwisu

pod linkiem dostępnego po naciśnięciu przycisku –„ zamów” obok opisu danej usługi w

którym Klient podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b) Adres email

c) Numer telefonu

d) Link do ogłoszenia, w którym znajduje się pojazd do sprawdzenia.

e) Informacja skąd o nas się dowiedział

5. Kient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu

Serwisu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci

elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym

wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „dokonaj płatności”. Po

przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, a także

zaznaczeniu okienka przy stosownym oświadczeniu o żądaniu i wyrażeniu zgody na

rozpoczęcie wykonywania zamawianej usługi w okresie przed upływem terminu na

odstąpienie od umowy, (jeżeli wybrany przez Klienta termin wykonania usługi przypada w

okresie 14 dni od daty zawarcia umowy), Klient wyraża wolę związania umową poprzez

naciśnięcie przycisku „dokonaj płatności”

6. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek

VAT.

7. Serwis zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia oferowanych usług.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia

zamówienia złożonego przez Klienta.

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia

przez Klienta;

b) Serwis może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do

prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu

rejestracyjnym. W takim przypadku Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu

wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

9. Klient i Serwis związani są ceną usługi obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

10. W Serwisie honorowane są następujące sposoby płatności:

b) zwykły przelew,

c) system płatności elektronicznych dotpay. Termin na wykonanie płatności wynosi 4dni

robocze

11. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim

otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

12. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Serwis wysyła Klientowi formularz

informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy –

formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

13. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych

danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a) Imię i nazwisko/firmę,

b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d) Numer zamówienia,

e) Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na

podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji,

zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

14. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o

nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty

partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

1. Wstępna weryfikacja informacji

a) Usługa wstępnej weryfikacji informacji obejmuje rozmowę telefoniczną ze

b) Usługodawca nie odpowiada za zawartość danych w raportach VIN oraz nie

c) Usługodawca przystępuje do wykonania Usługi niezwłocznie po zaksięgowaniu

sprzedający samochód, w której zadawane są pytania z przygotowanej wcześniej

listy. Pytania są bezpośrednio związane z pojazdem, jego pochodzeniem, znaną

dotychczasową historią, dodatkowym wyposażeniem, formą zakupu, numerem VIN.

współpracuje z zagranicznymi dostawcami raportów VIN,

płatności od Klienta.

2. Oględziny samochodu (bez warsztatu)

1) Usługa oględzin samochodu obejmuje sprawdzenia pojazdu, polegające na sprawdzeniu

wpisów w bazach VIN, tj. rozkodowaniu numeru i sprawdzeniu numeru VIN w bazach danych

pojazdów skradzionych, oraz faktycznym dokonaniu oględzin pojazdu wskazanego przez

Klienta, to jest:

a) Szczegółowa dokumentacja fotograficzna (kilkadziesiąt zdjęć w zależności od pakietu)

wykonana w dobrej jakości;

b) Sprawdzenie dokumentacji pojazdu- książka serwisowa, dowód rejestracyjny itp.,

d) Sprawdzenie powłoki lakierniczej i ocena wypadkowości,

e) Sprawdzenie zużycia elementów użytkowych

f) Kontrola wyposażenia i sprawności( klimatyzacja, elementy szyby, lusterka, centralne

zamki itp.).

2) Usługodawca wykonuje usługę oględzin także za pomocą swoich Partnerów świadczących

Usługi z zachowaniem spójnego standardu jakości.

3) Zamawiając Usługę, Klient zobowiązany jest przekazać Usługodawcy kompletne i

prawdziwe dane dotyczące istniejącego w rzeczywistości samochodu, którego zamawiana

Usługa ma dotyczyć, oraz uzgodnić z osobą sprzedającą lub właścicielem dostępność pojazdu

w celu wykonania Usługi albo zwrócić się do Usługodawcy o poczynienie tych uzgodnień ze

sprzedającym/właścicielem.

4) Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi w dniu zaksięgowania płatności za Usługę.

Jeśli płatność za usługę została dokonana po godz. 17.00 w tygodniu roboczym

(poniedziałek-piątek), w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Usługodawca przystąpi

do wykonania Usługi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym

zaksięgowano płatność za daną Usługę.

5) Za rozpoczęcie realizacji Usługi uznaje się dokonanie pierwszych czynności zmierzających

do realizacji Zamówienia. Przez czynności rozumie się przede wszystkim rozmowę

telefoniczną lub wiadomość e-mail, której celem jest ustalenie terminu oględzin samochodu.

6) Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby raport z wykonania Usługi przekazany został

Klientowi w terminie od 24 do 48 godzin od daty rozpoczęcia realizacji Usługi, pod

warunkiem możliwości umówienia się na oględziny pojazdu z osobą sprzedającą pojazd lub

właścicielem. Do terminu realizacji Usługi nie wlicza się sobót ani dni ustawowo wolnych od

pracy.

7) W przypadku, gdy termin przekazania Raportu z realizacji usługi przypadłby w sobotę lub

dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin realizacji Usługi ulega przesunięciu na

pierwszy dzień roboczy.

8) Jeśli wykonanie Usługi nie będzie możliwe w czasie pozwalającym na dostarczenie raportu

w ciągu 48 godzin od daty dokonania płatności, przy uwzględnieniu zastrzeżeń wskazanych w

ustępach poprzedzających, w szczególności na skutek braku kontaktu ze

sprzedawcą/właścicielem lub niemożności dokonania oględzin pojazdu w tym terminie z

przyczyn leżących po stronie sprzedawcy/właściciela, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi

o powyższym Klienta i wskaże jednocześnie termin wykonania tej Usługi.

3. Dostarczenie raportu

1) Sprawozdanie z wykonania Usługi przekazywane jest Klientowi w postaci Raportu w

formie elektronicznej. Raport w postaci linku przesyłany jest na adres e-mail Klienta podany

w formularzu zamówienia. Usługodawca przesyła Klientowi Raport w terminie 24h lub do

48h od dnia zaksięgowania płatności za Usługę.

4. Postanowienia ogólne

1) Klientowi przysługuje zwrot zapłaty za Usługę pomniejszony o poniesione przez

Usługodawcę koszty związane z obsługą Zamówienia, w przypadku gdy:

a) Klient zlecił Usługodawcy wykonanie oględzin pojazdu, który w rzeczywistości nie istnieje;

b) pojazd, który miał być przedmiotem Usługi w rzeczywistości nie jest dostępny w celu

wykonania Usługi;

c) osoba sprzedająca lub właściciel pojazdu nie wyraża zgody na wykonanie Usługi.

2) W razie nieuzgodnienia przez Klienta ze sprzedającym/właścicielem terminu możliwości

dokonania oględzin samochodu lub terminu wykonania przeglądu samochodu, albo w

przypadku uniemożliwienia wykonania Usługi przez sprzedającego/właściciela wskazanego

samochodu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niepełne

wykonanie zamówionej Usługi. W razie niemożności wykonania Usługi w związku z

wystąpieniem ww. okoliczności, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej

sytuacji i występujących przeszkodach w realizacji Usługi. Wówczas Usługodawca dokona

zwrotu płatności za Usługę, pomniejszając wpłatę o poniesione koszty związane z obsługą

Zamówienia.

3) W przypadku, o którym mowa powyżej w ust. 1 i 2, Usługodawca powiadamia Klienta

wiadomością e-mail o wysokości i zestawieniu tych kosztów. Usługodawca zwraca należną

kwotę w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Klienta danych do przelewu zwrotnego.

Klientowi przysługuje reklamacja na zasadach ogólnych.

1. Usługodawca przechowuje Raporty, które sporządził w ramach realizacji Usług, w swoim

systemie informatycznym przez 1 miesiąc od chwili ich sporządzenia.

2. Klient może korzystać z Raportu o przedmiocie badać w okresie określonym w ustępie

poprzednim. Po tym terminie dostęp do tych danych wygasa.

1. Raport o stanie samochodu przygotowywany przez Usługodawcę jest wykonywany z

najwyższą starannością. Raport o stanie samochodu stanowi profesjonalnie przygotowaną

subiektywną opinią o stanie samochodu.

2. Raport o stanie samochodu nie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub

kupującego pojazd, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu. Raport z oględzin czy

przeglądu samochodu nie stanowi gwarancji na sprawdzany samochód. Raport stwierdza

jakie czynności sprawdzające samochód zostały przeprowadzone i jaki jest ich rezultat.

Ostateczną decyzję co do zakupu danego samochodu podejmuje Klient, po osobistym

dokonaniu oględzin samochodu.

3. Raport o przedmiocie badań nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Klienta

wobec Usługodawcy dotyczących sprawdzanego pojazdu, w szczególności w zakresie

niezgodności danego samochodu z umową sprzedaży. Za wady samochodu, w tym z tytułu

rękojmi, odpowiedzialność ponosi sprzedawca. Usługodawca nie udziela ponadto żadnych

gwarancji lub rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu.

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by dane zawarte w raporcie były jak najbardziej

rzetelnym i zgodnym ze stanem faktycznym opisem stanu samochodu w momencie

dokonywania oględzin, korzystając z dostępnych mu podczas wykonywania Usługi narzędzi.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za celowe, skuteczne zatajenie wad samochodu

przez osobę sprzedającą lub właściciela, lub za usterki i wady, które zostaną ujawnione po

dacie i godzinie dokonania oględzin.

5. Raport o stanie samochodu lub informacja o niedostępności danych zawierają datę i

godzinę sporządzenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że stan samochodu

w raporcie lub informacji różnią się od stanu faktycznego po dacie i godzinie wskazanej w

raporcie lub informacji.

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami

świadczonym drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Klienta.

2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwis

autolupa24@gmail.com, lub drogą listu poleconego na adres ul. Armii Krajowej 6/19,

30-150 Kraków , wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane

identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz

okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O

swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Klienta za

pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na

adres e-mail podany w reklamacji.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient

będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez

podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania

czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie

oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Korzystanie z przedmiotowego formularza

jest fakultatywne.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na

odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie

30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma

kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem

umowy o prenumeratę̨;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono

dzień́ lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie

prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane

od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym Serwis został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od

umowy z Serwisem.

4. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla

niego z żadnymi kosztami.

§ 11. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać

jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na

mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień

niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa

polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.

U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów:

 http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia

się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

 wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między

Klientem a Serwisem;

 powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym

numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na

świadczenie usług przez Serwis.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę

odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Adam Fic zamieszkały: ul. Armii Krajowej 6/19 , 30-150 Kraków, działającą w ramach

Startupu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą

elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje

dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od

niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie

zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo

żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia

od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa,

ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą

NIP 524-24-95-143, SERWIS autolupa24.pl ADRES DO KONTAKTU ul. Armii Krajowej 6/19,

30-150 Kraków adres internetowy – autolupa24.pl e-mail – autolupa24@gmail.com , telefon

533 533 333 – działający w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

NASIPARTNERZY